Přijímací řízení

  • Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete ZDE.
  • Počet přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021:
   • Obor Informační a komunikační technologie (IKT) – 60 žáků
   • Obor Informační technologie (IT) – 60 žáků
  • Součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška. Jednotná přijímací zkouška se bude skládat z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (70 minut) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (85 minut). Pro žáky s doporučením s PPP nebo SPC je tento čas navýšen o hodnotu uvedenou v doporučení pro konání jednotné přijímací zkoušky. Jednotnou přijímací zkoušku bude konat uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí nebo na škole uvedené na druhém místě, pokud se jednotná přijímací zkouška ve škole uvedené na prvním místě nekoná. Jednotná přijímací zkouška se bude konat v pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání.
  • Před prvním vstupem do školy předkládá nezletilý žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem nezletilého žáka.
  • Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce obdržíte poštou a současně i na e-mail uvedený v přihlášce. Sdělení informací k přijímacímu řízení bylo poštou zasláno rovněž zletilým žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků, kteří uvedli naší školu na druhém místě (obsahuje evidenční číslo přihlášky).
  • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, bude konat zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín proběhne v úterý 23.6.2020.
  • Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, tj. v pondělí 15.6.2020. Ředitel školy provede hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (viz https://teleinformatika.eu/docs/kriteria_2020_2021_1_kolo.pdf) a dle výsledků jednotné přijímací zkoušky.  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách školy (www.teleinformatika.eu) a také vyvěšeny na úřední desce na budově školy dne 16. června 2020 od 12:30 hod. (předběžné výsledky přijímacího řízení budou na webových stránkách školy zveřejněny v pondělí 15. 6. 2020 ve večerních hodinách). Na výsledkové listině budou žáci seřazeni podle dosažených bodů pod přiděleným evidenčním číslem,  které je uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám. Evidenční číslo přihlášky Vám sdělíme v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce nebo ve sdělení informací k přijímacímu řízení.
  • Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle poštou rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těmto uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.
  • Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do úterý 23.6.2020. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
  • Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou v případě dostatečného počtu zájemců (min. 15 žáků) probíhat na naší škole v období od ledna 2020 do dubna 2020. Bližší informace k přípravným kurzům pro přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. V případě zájmu vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku https://bit.ly/2kLgLDH do pondělí 20. 1. 2020 do 12,00. Vyplněním závazné přihlášky projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
  • Povinnou součástí přihlášky do oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01) je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Vzor předvyplněného lékařského posudku pro obor Informační a komunikační technologie ve formátu .doc a .pdf.