Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Maturitní zkouška (obor 18-20-M/01)

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky
Obsahuje 2 povinné zkoušky konané formou didaktického testu (písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován): český jazyk a literatura a volitelně anglický jazyk nebo matematika:

 • Český jazyk a literatura
  • didaktický test trvá 75 minut (pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021 je čas konání navýšen o 10 minut, tj. z původních 75 minut na 85 minut), pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek (dále jen PUP) bude čas navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
  • při konání didaktického testu mají žáci povoleny pouze psací potřeby, pro žáky s PUP pak další kompenzační pomůcky uvedené v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
  • didaktický test je hodnocen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti – žáci tedy neobdrží známku,
  • bližší informace naleznete zde.
 • Matematika
  • didaktický test trvá 120 minut (pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021 je čas konání navýšen o 15 minut, tj. z původních 120 minut na 135 minut), pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek (dále jen PUP) bude čas navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
  • při konání didaktického testu mají žáci povoleny psací potřeby, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, pro žáky s PUP pak další kompenzační pomůcky uvedené v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
  • didaktický test je hodnocen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti – žáci tedy neobdrží známku,
  • bližší informace naleznete zde.
 • Anglický jazyk
  • didaktický test se skládá ze dvou subtestů: ze subtestu poslech a subtestu čtení a jazyková kompetence,
  • poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut  (pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021 je čas konání navýšen o 10 minut, tj. z původních 60 minut na 70 minut), pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek (dále jen PUP) bude čas navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
  • při konání didaktického testu mají žáci povoleny pouze psací potřeby, pro žáky s PUP pak další kompenzační pomůcky uvedené v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
  • didaktický test je hodnocen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti – žáci tedy neobdrží známku,
  • zkoušku (didaktický test) z anglického jazyka ve společné části maturitní zkoušky nelze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem,
  • bližší informace naleznete zde.

Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá povinně ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka – pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil anglický jazyk a z dalších 3 povinných zkoušek: TZOP I., TZOP II. a PZOP. Hodnocení všech profilových zkoušek bude realizováno pedagogickými pracovníky školy na základě kritérií stanovených v hodnocení profilové části maturitní zkoušky. 

 • Český jazyk a literatura – koná se vždy formou písemné práce (ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 se písemná práce nebude konat) a formou ústní zkoušky (ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 bude ústní zkouška nepovinná – pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021) před zkušební maturitní komisí.
  • písemná práce
   • písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov,
   • písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek (dále jen PUP) bude čas navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
   • při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu, pro žáky s PUP pak další kompenzační pomůcky uvedené v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
   • pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky – po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí,
   • zadání písemné práce bude obsahovat název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.
  • ústní zkouška
   • pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanovuje ředitel školy maturitní seznam minimálně 60 literárních děl,
   • žáci si z maturitního seznamu literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení seznamu literárních děl uvedenými níže připraví vlastní seznam 20 literárních děl,
   • maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení seznamu jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku,
   • kritéria pro sestavení seznamu 20 literárních děl:
    • světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla,
    • světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla,
    • světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla,
    • česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl,
    • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama,
    • seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora,
    • za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír Erben: Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice).
   • žák odevzdá seznam 20 literárních děl řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období,
   • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek konkrétního literárního díla a zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu,
   • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu z vlastního seznamu 20 literárních děl, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut (pro žáky s PUP bude čas přípravy navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky), ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut,
   • v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu,
   • neodevzdá-li žák do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.
 • Anglický jazyk – koná se vždy formou písemné práce (ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 se písemná práce nebude konat) a formou ústní zkoušky (ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 bude ústní zkouška nepovinná – pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021) před zkušební maturitní komisí. Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Nahradit lze profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021.
  • písemná práce
   • písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu o dvou částech, jehož minimální rozsah je 200 slov – první část 140 až 170 slov a druhá část 60 až 70 slov,  
   • písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek (dále jen PUP) bude čas navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky,
   • při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu, pro žáky s PUP pak další kompenzační pomůcky uvedené v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, 
   • pro písemnou práci ředitel školy stanoví 1 zadání obsahující dvě části, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky,
   • zadání písemné práce bude obsahovat název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
   • pro ústní zkoušku z anglického jazyka stanovuje ředitel školy 20 témat, která jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku,
   • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 3 zadání ke konkrétnímu tématu a 1 zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání daného oboru,
   • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut (pro žáky s PUP bude čas přípravy navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky), ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut,
   • v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů I. (TZOP I.)
  • pro ústní zkoušku TZOP I. stanovuje ředitel školy 25 témat – viz níže, která jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku,
  • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut (pro žáky s PUP bude čas přípravy navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky), ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut,
  • v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma,
  • Témata:
   • Aplikační software
    • Textový procesor, prezentační software
    • Tabulkový procesor
    • Databázové systémy
    • Počítačová grafika – rozdělení grafiky
    • Barvy v počítačové grafice, grafické formáty
    • Grafický software
    • Multimédia – digitální záznam obrazu a zvuku
   • Hardware
    • Počítačové skříně a zdroje
    • Základní desky
    • Procesory a polovodičové paměti
    • Grafické, grabovací a TV karty
    • Monitory a projektory
    • Pevné disky a záznamová média
    • Vstupní zařízení
    • Výstupní zařízení
   • Informační technologie
    • Číselné soustavy, základní jednotky informace
    • Počítačová bezpečnost
   • Operační systémy
    • Operační systémy firmy Microsoft
    • Alternativní operační systémy
   • Programování www
    • Značkovací jazyk XHTML
    • Kostra webové stránky
    • DTD a validace
    • Dynamické prvky webu (JavaScript, PHP)
    • Kaskádové styly (CSS)
    • Webhosting
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů II. (TZOP II.)
  • pro ústní zkoušku TZOP II. stanovuje ředitel školy 25 témat – viz níže, která jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku,
  • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut (pro žáky s PUP bude čas přípravy navýšen o procenta uvedená v doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky), ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut,
  • v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma,
  • Témata:
   • Počítačové sítě
    • Vrstvové komunikační modely ISO/OSI a TCP/IP
    • Funkce a protokoly aplikační vrstvy
    • Transportní vrstva
    • Síťová vrstva a IP adresace
    • Linková vrstva a Ethernet
    • Fyzická vrstva
    • Směrovač a statické směrování
    • Dynamické směrovací protokoly
    • Směrovací protokol RIP
    • Směrovací protokol EIGRP
    • Směrovací protokol OSPF
    • Hierarchický návrh LAN sítí a konfigurace přepínače
    • Virtuální LAN sítě (VLAN) a směrování mezi nimi
    • VLAN trunking protocol (VTP) a spanning-tree protocol (STP)
    • Bezdrátové technologie
   • Programování
    • Programovací jazyk C# – konsolový vstup a výstup
    • Programovací jazyk C# – řízení běhu programu – cyklus, výjímky
    • Programovací jazyk C# – řízení běhu programu – větvení
    • Programovací jazyk C# – pole a kolekce
    • Programovací jazyk C# – práce se souborem
    • Programovací jazyk C# – grafika
    • Programovací jazyk C# – třídy a objekty
    • Programovací jazyk C# – metody
    • Programovací jazyk JAVA – konsolový vstup a výstup
    • Programovací jazyk JAVA – třídy a objekty
 • Písemná zkouška z odborných předmětů (PZOP)
  • ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 bude praktická zkouška z odborných předmětů nahrazena písemnou zkouškou z odborných předmětů, která bude konána dle níže uvedených pravidel,
  • pro písemnou zkoušku z odborných předmětů stanovuje ředitel školy jedno téma, které je platné i pro opravnou a náhradní zkoušku,
  • písemná zkouška z odborných předmětů trvá nejdéle 300 minut,
  • písemná zkouška z odborných předmětů bude probíhat v pátek 28. 5. 2021 od 8:15 do 13:30 – přestávka od 10:00 do 10:15,
  • písemná zkouška z odborných předmětů bude probíhat na počítači – žáci si na začátku písemné zkoušky stáhnou zadání z aplikace MS Teams a následně nebudou moci využívat připojení k internetu,
  • písemná zkouška bude obsahovat zkušební úlohy z níže uvedených odborných předmětů:
   1. Aplikační software – MS Word a MS Excel
   2. Programování www – značky jazyka XHTML
   3. Počítačové sítě – konfigurace počítačové sítě – směrování, VLANy, network security
   4. Programování – Java projekt tvary
   5. Optické komunikace – vyhodnocení kontrolního měření optické trasy
  • hodnocení písemné zkoušky z odborných předmětů bude na základě níže uvedené procentuální úspěšnosti dle dosažených bodů, kterými jsou hodnoceny jednotlivé úkoly, jenž jsou součástí zadání. Maximální počet je 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí získat minimálně 40 bodů. 
HodnoceníProcentuální úspěšnost
Výborný100% až 85%
Chvalitebný84% až 70%
Dobrý69% až 55%
Dostatečný54% až 40%
Nedostatečný39% až 0%