Školská rada

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 6/449 ze dne 6.4.2005 se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách školské rady.

Školská rada má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Poslední volby do školské rady proběhly 2.10.2014. Složení školské rady:

 • Mgr. Daniela Gocalová – předsedkyně, zvolena pedagogickými pracovníky školy
 • Ing. Pavel Koždoň – místopředseda, zvolen pedagogickými pracovníky školy
 • Ing. Karin Batková – zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
 • Jan Kolář – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
 • Mgr. Eliška Birková – jmenována zřizovatelem
 • Ing. Pavel Nevlud – jmenován zřizovatelem

 
Školská rada se podílí na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří:

 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední školy teleinformatiky, Ostrava, p.o.,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.